မဂလၤာပါ မိုးကုန္ လိုက္ေနပူလိုက္ မိုးျပန္ ရြာ လိုက္နဲ႔ ျခင္ယင္ ေပါ သလိုျဖစ္ေနရင္

မဂၤလာပါရွင္္

မိုးကုန္ လိုက္ေနပူလိုက္ မိုးျပန္ ရြာ လိုက္နဲ့ ျခင္ယင္ ေပါ ေသာခ်ိန္တြင္

သဘာဝအိမ္္ သံုးပစည္းေလး နဲ့က်ြန္မတို့ ျခင္မလာ ေအာင္ ေဆးေလးလုပ္ ျကည့္စို႔

လိုိအပ္ေသာပစည္းမ်ား

မည္သည့္ဆပ္ျပာခဲမဆို-1ခဲဲ

သျကား တဇြန္း

ဆပ္ျပာမုန့္္ -1ဇြန္းမည္သည့္တံဆိပ္မဆို

ျပုလုပ္ပံု

ဆပ္ျပာ ကိုပါးပါးလွီး သို့မဟုတ္ ျခစ္ပါ

ျခစ္ျပီးသားဆပ္ျပာခြက္ထဲဲ သျကား ညို ျဖူ စသည္ လြယ္ရာတဇြန္းထည့္ပါ

ေနာက္ဆပ္ျပာမုန့္တဇြန္းထည့္ပါ

ေရ ျမုပ္ေအာင္ထည့္္ ေမြွပါ ဆပ္ျပာ ခဲကေတာ့ခ်က္ခ်င္းမေပ်ာ္ပါ တေျဖးေျဖး ေပ်ာ္ လာပါလိမ့္မည္

မိမိ အခန္း အိပ္ခန္းကုတင္ေအာက္ အိမ္ရွိျခင္ခို နိုင္ေသာအမိွုက္ပံုးေဘး ေရ ခ်ိုးခန္္း အိမ္သာ

အစရွိသည္တို့ တြင္ခြက္ ျဖင့္ ထည့္ျပီးခ်ထားပါ

1-3 ရက္အတြင္းထုိေနရာ ျခင္ မလာေျကာင္းေတြ့ရပါမည္

အထက္ပါ ေဖ်ာ္ရည္ ကို 7-10 ခန့္ျကာတျကိမ္္ လဲျပီးအသစ္ျပန္ေဖ်ာ္ပါ

အေပါ္မွ ေျပာထားေသာကုန္ျကမ္းအခ်ိုးသည္ ေဆးရည္ -34 ခြက္ထိ ခြဲထည့္ ရပါ သည္္

ကေလးမ်ားမေဆာ့ နိုင္ေအာင္ေတာ့ သတိထားျကပါရွင္္

အကုန္္က် လဲသက္သာ ေရ ခ်ိုးခန္းထဲအနည္းငယ္က်န္ကိုယ္တိုက္ဆပ္ျပာအပိုင္းစမ်ားစု ျပီးလုပ္လဲရ ပါေျကာင္း ဓါတုျခင္ေဆး အနၱရယ္မွ ကင္းေစရန္မ်ွေဝျခင္္း

Daw Atar May-09799033356

Unicode

မဂင်္လာပါရွင််

မိုးကုန် လိုက်နေပူလိုက် မိုးျပန် ရြာ လိုက္နဲ့ ျခင်ယင် ပေါ သောခ်ိန္တြင်

သဘာဝအိမ်် သုံးပစည်းလေး နဲ့က်န္မြတို့ ျခင္မလာ အောင် ဆေးလေးလုပ် ျကည့်စို့

လိိုအပ်သောပစည်းမ်ား

မည်သည့်ဆပ်ျပာခဲမဆို-1ခဲဲ

သျကား တဇြန်း

ဆပ်ျပာမုန့်် -1ဇြန်းမည်သည့်တံဆိပ္မဆို

ျပုလုပ္ပုံ

ဆပ်ျပာ ကိုပါးပါးလွီး သို့မဟုတ် ျခစ္ပါ

ျခစ်ျပီးသားဆပ်ျပာခြက္ထဲဲ သျကား ညို ျဖူ စသည် လြယ်ရာတဇြန်းထည့်ပါ

နောက္ဆပ်ျပာမုန့်တဇြန်းထည့်ပါ

ရေ ျမုပ်အောင္ထည့်် မြွေပါ ဆပ်ျပာ ခဲကေတာ့ခ်က္ခ်င်းမေပ်ာ္ပါ တျေဖးေျဖး ပေ်ာ် လာပါလိမ့်မည်

မိမိ အခန်း အိပ္ခန်းကုတင်အောက် အိမ်ရွိျခင္ခို နိုင်သောအမွိုက္ပုံးဘေး ရေ ခ်ိုးခန််း အိမ်သာ

အစရွိသည္တို့ တြင္ခြက် ျဖင့် ထည့်ျပီးခ်ထားပါ

1-3 ရက်အတြင်းထိုနေရာ ျခင် မလာေျကာင်းတြေ့ရပါမည်

အထက္ပါ ဖေ်ာ်ရည် ကို 7-10 ခန့်ျကာတျကိမ်် လျဲပီးအသစ်ျပန်ဖေ်ာ္ပါ

အေပါ္မွ ေျပာထားသောကုန်ျကမ်းအခ်ိုးသည် ဆေးရည် -34 ခြက္ထိ ခြဲထည့် ရပါ သည််

ကေလးမ်ားမေဆာ့ နိုင်အောင်တော့ သတိထားျကပါရွင််

အကုန်္က် လဲသက်သာ ရေ ခ်ိုးခန်းထဲအနည်းငယ္က်န္ကိုယ္တိုက္ဆပ်ျပာအပိုင်းစမ်ားစု ျပီးလုပ္လဲရ ပါေျကာင်း ဓါတုျခင်ဆေး အန္တရယ္မွ ကင်းစေရန္မ်ွဝျေခင််း

Daw Atar May-09799033356