ဂုုတ််တွင်းတံတား ဖြတ််သန််းလို့ ရပါပြီ

ဂုုတ််တွင်းတံတား ဖြတ််သန််းလို့ ရပါပြီ

အထူးမင်္ဂလာသတင်းပါ။

ယနေ့(20.8.2019) နေ့ခင်း(၁၃:၀၀)နာရီအချိန််

လူစီးကားငယ်များ ဂုတ်တွင်းတံတားပေါ ်မှှ

စတင်ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုနေပါပြီ။

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မှှ

ပြည်သူများအားအသိိပေးတင်ပြထားသည့်အတိုင်း

ဘေလီတံတားကြီးကိို(၅)ရက်နှင့််

တည်ဆောက်ဖွင့််လှစ်ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(20.8.2019 )

Credit : Nay La.