လွပသန႔္ရွင္းတဲ့ ျမန္မာ့မီးရထားနဲ႔ ခရီးသြားခ်င္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္/ေဈးႏႈန္းနဲ႔ ေနရာေတြပါ

လွပသန႔္ရွင္းတဲ့ ျမန္မာ့မီးရထားနဲ႔ ခရီးသြားခ်င္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္/ေဈးႏႈန္းနဲ႔ ေနရာေတြပါ
သန႔္ရွင္းသပ္ရပ္ၿပီး စီးခ်င္စဖြယ္ ရထားေလးနဲ႔ ခရီးသြားခ်င္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္/ေဈးႏႈန္းနဲ႔ ေနရာေတြတင္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

(ရန္ကုန္ မွ မႏၲေလး)မနက္အျမန္ရထား နံနက္ 6 :00 AM႐ိုး႐ိုးတန္း – 4650က်ပ္
အထက္တန္း – 9300က်ပ္ေလအိတ္ရထား ညေန 3:00 PM႐ိုး႐ိုးတန္း – 4650က်ပ္အထက္တန္း – 9300က်ပ္ည အျမန္ရထား ညေန 5:00 PM႐ိုး႐ိုးတန္း – 4650က်ပ္အထက္တန္း

– 9300က်ပ္(မႏၲေလး မွ ရန္ကုန္)မနက္အျမန္ရထား မနက္ 6:00 AM႐ိုး႐ိုးတန္း – 4650က်ပ္အထက္တန္း -9300က်ပ္ေလအိတ္ရထား ညေန 3:00 PM႐ိုး႐ိုးတန္း -4650က်ပ္အထက္တန္း – 9300က်ပ္ည

အျမန္ရထား ညေန 5:00 PM႐ိုး႐ိုးတန္း –
4650က်ပ္အထက္တန္း – 9300က်ပ္(မႏၲေလး – ျမစ္ႀကီးနား လမ္းပိုင္း)မႏၲေလး မွ ျမစ္ႀကီးနားမန္တလာ ရထား မနက် 8:45 AM႐ိုး႐ိုးတန္း – 4150က်ပ္အထက္တန္း-

8300က်ပ္ျမစ္ဆုံ-မႏၲလာရထား 11:30
AM႐ိုး႐ိုးတန္း – 8250က်ပ္အထက္တန္း 16500က်ပ္ေလအိတ္ရထား 1:00 PM႐ိုး႐ိုးတန္း – 9300က်ပ္အထက္တန္း- 18600က်ပ္အထူးအျမန္ရထား 4:00 PM႐ိုး႐ိုးတန္း –

4150က်ပ္အထက္တန္း- 8300က်ပ္ဒုတိယ အျမန္
ရထား 5:45 PM႐ိုး႐ိုးတန္း – 3500က်ပ္အထက္တန္း- 7000က်ပ္( ျမစ္ႀကီးနား မွ မႏၲေလး )အထူးအျမန္ရထား 8:15 AM႐ိုး႐ိုးတန္း -4150က်ပ္အထက္တန္း -8300က်ပ္ဒုတိယ

အျမန္ရထား 9:30 M႐ိုး႐ိုးတန္း-3500က်ပ္
အထက္တန္း-7000က်ပ္ျမစ္ဆုံ- မႏၲလာရထား 10:30 AM႐ိုး႐ိုးတန္း- 8250က်ပ္အထက္တန္း- 16500က်ပ္ေလအိတ္ရထား 12:45 PM႐ိုး႐ိုးတန္း-9300က်ပ္အထက္တန္း- 18600က်ပ္မန္တလာ ရထား 4:00 PM႐ိုး႐ိုးတန္း

– 4150က်ပ္အထက္တန္း- 8300က်ပ္(ရန္ကုန္- ေမာ္လၿမိဳင္ လမ္းပိုင္း)ရန္ကုန္မွ ေမာ္လၿမိဳင္မနက္အျမန္ရထား 7:15 AM႐ိုး႐ိုးတန္း – 2150က်ပ္အထက္တန္း- 4300က်ပ္ထားဝယ္ရထား 6:25 PM႐ိုး႐ိုးတန္း- 2150က်ပ္

အထက္တန္း-4300က်ပ္ညအျမန္ရထား 8:00 PM႐ိုး႐ိုးတန္း – 2150က်ပ္အထက္တန္း-4300က်ပ္(ေမာ္လၿမိဳင္ မွ ရန္ကုန္)မနက္အျမန္ရထား 8:00 AM႐ိုး႐ိုးတန္း – 2150က်ပ္အထက္တန္း -4300က်ပ္ညအျမန္ရထား 7:30

PM႐ိုး႐ိုးတန္း – 2150က်ပ္အထက္တန္း- 4300က်ပ္ထားဝယ္ရထား 9:25 PM႐ိုး႐ိုးတန္း- 2150က်ပ္အထက္တန္း -4300က်ပ္(ရန္ကုန္- ျပည္ လမ္းပိုင္း)ရန္ကုန္ မွ ျပည္ေလအိတ္အျမန္ရထား 1:00 PM႐ိုး႐ိုးတန္း –

1950က်ပ္ျပည္ မွ ရန္ကုန္ေလအိတ္အျမန္ရထား 10:30 PM႐ိုး႐ိုးတန္း – 1950က်ပ္(ရန္ကုန္ – ေတာင္ႀကီး လမ္းပိုင္း)ရန္ကုန္ မွ ေတာင္ႀကီးအျမန္ရထား 11:00 AM႐ိုး႐ိုးတန္း -4050က်ပ္အထက္တန္း – 8100က်ပ္ေတာင္ႀကီး

မွ ရန္ကုန္အျမန္ရထား 8:00 AM႐ိုး႐ိုးတန္း – 4050က်ပ္အထက္တန္း – 8100က်ပ္(ရန္ကုန္ – ပုဂံ လမ္းပိုင္း)ရန္ကုန္ မွ ပုဂံအျမနိရထား 4:00 PM႐ိုး႐ိုးတန္း -4500က်ပ္အထက္တန္း -12000က်ပ္ပုဂံ မွ ရန္ကုန္အျမန္ရထား

4:00 PM႐ိုး႐ိုးတန္း -4500က်ပ္အထက္တန္း- 12000က်ပ္(ရန္ကုန္ – ေနျပည္ေတာ္ လမ္းပိုင္း)ရန္ကုန္ မွ ေနျပည္ေတာ္မနက္အျမန္ရထား 8:00 AM႐ိုး႐ိုးတန္း -2800က်ပ္အထက္တန္း -5600က်ပ္ည အျမန္ရထား 9:00

PM႐ိုး႐ိုးတန္း -2800က်ပ္အထက္တန္း-5600က်ပ္ေနျပည္ေတာ္ မွ ရန္ကုန္မနက္အျမန္ရထား 8:00 AM႐ိုး႐ိုးတန္း- 2800က်ပ္အထက္တန္း-5600က်ပ္ညအျမန္ရထား 9:00 PM႐ိုး႐ိုးတန္း-2800က်ပ္အထက္တနိး-5600က်ပ္

(ေနျပည္ေတာ္ – ေမာ္လၿမိဳင္ လမ္းပိုင္း)ေနျပည္ေတာ္ မွ ေမာ္လၿမိဳင္အျမန္ရထား 6:00 AM႐ိုး႐ိုးတန္း-3400က်ပ္အထက္တန္း-6800က်ပ္ေမာ္လၿမိဳင္ မွ ေနျပည္ေတာ္အျမနိရထား 6:15 AM႐ိုး႐ိုးတန္း- 3400က်ပ္ထက္

တန္း-6800က်ပ္(ပုသိမ္- ဟသၤာတ- ႀကံခင္း လမ္းပိုင္း)ပုသိမ္ မွ ႀကံခင္းအျမန္ရထား 5:00 AM႐ိုး႐ိုးတန္း-1800က်ပ္အထက္တန္း-3600က်ပ္ႀကံခင္း မွ ပုသိမ္အျမန္ရထား 4:00 AM႐ိုး႐ိုးတန္း-1800က်ပ္ထက္တန္

း-3600က်ပ္(မႏၲေလး- ျမင္းၿခံ-ပုဂံ လမ္းပိုင္း)မႏၲေလး မွ ပုဂံအျမန္ရထား 9:00 PM႐ိုး႐ိုးတန္း -1450က်ပ္အထက္တန္း-2900က်ပ္ပုဂံ မွ မႏၲေလးအျမန္ရထား 9:00 PM႐ိုး႐ိုးတန္း-1450က်ပ္အထက္တန္း-2900က်ပ္
Credit..deodar Myanmar travels & tour

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*