ပထမေန႔ ဒုတိယေန႔ ေအာင္ဘာေလထီ ေပါက္ဂဏန္းမ်ား စုစညိးတင္ျပေပးလိုက္ပါသည္ . . .

ပထမေန႔ ဒုတိယေန႔ ေအာင္ဘာေလထီ ေပါက္ဂဏန္းမ်ား စုစညိးတင္ျပေပးလိုက္ပါသည္

ထီဖြင့္ပြဲ ဒုတိယေန႔ ဆုမဲမ်ား

က်ပ္ (၁၀) သိန္းဆု (၁၆) ဆု

၁၀ သိန္း ဎ ၉၈၄၁၉၈.

၁၀ သိန္း ဈ ၄၈၂၉၆၃.

၁၀ သိန္း ရ ၃၈၆၄၇၉

၁၀ သိန္း ဌ ၉၆၆၀၃၄

၁၀ သိန္း ကဃ ၁၈၇၃၇၂

၁၀ သိန္း ဓ ၇၀၁၃၃၄

၁၀ သိန္း သ ၃၀၁၅၀၅

၁၀ သိန္း ဇ ၇၄၄၄၅၀

၁၀ သိန္း ဒ ၄၅၂၈၂၃

၁၀ သိန္း န ၁၇၄၅၆၃

၁၀ သိန္း ဓ ၈၂၅၁၂၃

၁၀ သိန္း ကခ ၂၈၇၈၁၆.

၁၀ သိန္း ဗ ၄၄၅၀၇၀

၁၀ သိန္း ဠ ၆၆၉၀၇၀

၁၀ သိန္း ဂ ၉၃၄၉၄၀.

၁၀ သိန္း ဘ ၄၇၈၄၇၃

ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာ (၃) သိန္းဆု

င ၂၆၇၈၇

ရ ၆၆၂၂၂

ခ ၃၃၃၅၇

ခ ၄၃၇၅၈

ဏ ၇၆၁၆၄

ဆ ၈၃၅၅၅

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၂ သိန္းဆုမ်ား

ည ၄၁၀၄

က ၉၇၄၃

င ၄၉၄၃

ဎ ၁၅၅၁

က ၂၉၄၈

ကက ၄၃၂၆

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၁ သိန္းဆုမ်ား

ကက ၄၉၆

ဆ ၄၈၀

ခ ၃၆၇

ဏ ၆၃၆

မ ၃၀၁

န ၈၂၀

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား

အ ၃၁

ဓ ၉၉

ယ ၃၃

ဗ ၆၈

(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆု ဖြင့္ပြဲ ထီေပါက္စဥ္ ပထမေန႔ ဆုမဲမ်ား

သိန္း ၁၅၀၀၀ ဆု စ ၄၄၁၇၉၈

သိန္း ၁၀၀၀၀ ဆု ည ၅၅၈၀၀၄

သိန္း ၅၀၀၀ ဆု ဌ ၆၃၂၀၄၄

သိန္း ၂၀၀၀ ဆု ကဃ ၅၅၃၂၂၄

သိန္း ၂၀၀၀ ဆု ဆ ၆၂၉၀၉၅

သိန္း ၁၀၀၀ ဆု ည ၂၃၁၁၄၅

သိန္း ၁၀၀၀ ဆု ဝ ၉၈၄၀၂၀

က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆု ( ၁၀ ) ဆု

သိန္း ၅၀၀ ဟ ၁၁၈၅၅၆.

သိန္း ၅၀၀. ည ၆၆၃၇၆၇

သိန္း ၅၀၀. ဆ ၄၇၇၆၈၆

သိန္း ၅၀၀. ဠ ၅၅၄၂၇၅

သိန္း ၅၀၀. ည ၅၃၂၆၂၀

သိန္း ၅၀၀. ကင ၂၆၇၅၄၅

သိန္း ၅၀၀. မ ၅၀၄၁၄၆

သိန္း ၅၀၀. က ၇၄၁၁၆၃

သိန္း ၅၀၀. ကဂ ၆၅၅၄၁၉
သိန္း ၅၀၀. ဋ ၆၂၃၀၉၀.

က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆု ( ၁၁ ) ဆု

သိန္း ၂၀၀. ဗ ၂၅၄၀၇၅

သိန္း ၂၀၀. ကဂ ၄၂၉၉၀၂

သိန္း ၂၀၀. င ၇၅၁၇၄၁

သိန္း ၂၀၀. ဃ ၆၁၈၈၀၉

သိန္း ၂၀၀. ဋ ၉၀၈၉၀၅.

သိန္း ၂၀၀. ဏ ၈၇၆၇၅၅

သိန္း ၂၀၀. ခ ၅၂၃၇၂၃

သိန္း ၂၀၀. လ ၂၄၀၉၀၅

သိန္း ၂၀၀. ကဂ ၆၆၀၉၅၇

သိန္း ၂၀၀. ဆ ၄၁၅၄၅၁

သိန္း ၂၀၀. န ၁၃၉၁၁၈

က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆု ( ၁၂ ) ဆု

သိန္း ၁၀၀. ဌ ၇၈၂၂၆၈.

သိန္း ၁၀၀. ဘ ၇၄၅၃၄၆

သိန္း ၁၀၀. ယ ၆၅၆၁၃၄

သိန္း ၁၀၀. စ ၇၆၆၅၃၁

သိန္း ၁၀၀. ကဂ ၉၆၁၁၇၈

သိန္း ၁၀၀. အ ၉၂၈၇၄၉

သိန္း ၁၀၀. န ၁၁၃၈၇၀

သိန္း ၁၀၀. ဒ ၁၅၄၂၀၃

သိန္း ၁၀၀. ဇ ၉၁၉၇၇၁

သိန္း ၁၀၀. ဌ ၉၉၇၄၀၃

သိန္း ၁၀၀. ကခ ၃၁၁၇၀၁

သိန္း ၁၀၀. ဌ ၆၉၂၇၈၂

က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆု ( ၁၂ ) ဆု

သိန္း ၅၀. ထ ၃၇၂၃၅၁.

သိန္း ၅၀. ဈ ၉၆၀၅၇၅

သိန္း ၅၀. စ ၉၃၈၈၀၈.

သိန္း ၅၀. ဏ ၇၇၂၃၁၅.

သိန္း ၅၀ ဈ ၈၃၄၈၄၀

သိန္း ၅၀. ကခ ၅၆၂၁၂၃

သိန္း ၅၀. ဇ ၇၀၀၅၂၂.

သိန္း ၅၀. ဇ ၃၂၆၅၂၇

သိန္း ၅၀. ထ ၆၈၁၁၆၈

သိန္း ၅၀. ဓ ၆၇၁၆၇၂

သိန္း ၅၀ ပ ၈၈၀၇၆၅

သိန္း ၅၀. ဎ ၈၀၃၅၇၆

က်ပ္သိန္း ၂၀ဆု ( ၁၅ ) ဆု

သိန္း ၂၀. ကခ ၅၃၈၀၃၉

သိန္း ၂၀. န ၃၄၂၀၇၉.

သိန္း ၂၀. ကက ၈၂၇၉၈၃

သိန္း ၂၀. သ ၃၃၅၅၀၆

.သိန္း ၂၀. ဟ ၅၃၃၉၇၀

သိန္း ၂၀. ကဂ ၁၉၃၁၃၃

သိန္း ၂၀. အ ၅၃၆၆၀၂

သိန္း ၂၀. ဃ ၂၆၅၅၃၂.

သိန္း ၂၀. ထ ၄၆၆၃၀၅

သိန္း ၂၀. မ ၇၆၇၈၃၄

သိန္း ၂၀. ည ၈၀၉၅၅၄.

သိန္း ၂၀. ဒ ၄၈၆၅၇၁

သိန္း ၂၀. ကင ၆၈၄၉၁၇

သိန္း ၂၀. ဖ ၇၆၁၃၁၃

သိန္း ၂၀. ရ ၅၂၉၀၁၃

မဂၤလာပါသူေဌးမင္းထီဆိုင္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*